é°è·è¨



°°±±¤èèèèè±°±


è°é·±



°°¤§è°é¨èéèèéè°¤





ééè°è





è¤éè

èè



¤éèè·é


±¤èéééé°èé¨è§è°±èéèè¤


¤§¤°éééèèèéé


èéè¨é±¨éèééé¤


±


  • 10 40 é

  • 50 60 èè

  • 65 é¤


éè°éèè騤§éè 9 §éè°±èèéèè 9 §é





°¤éèèè¤èèé¨é¤¤¤ - ¤ - ¤ - ¤è¨è¤èè§èè褰±è



è



2016 éIARC°±° 65 é2A ±è¨èè±èè


2019 3 éè¤é°èéééè


  • 60 è¤è< 60 ééé 41%

  • è° 2 é°±è 6 éééé 51%

  • ±é褷èéééé 141%



giphy



±±°±·¤èèèèèéèèè¨è°è


èè°¤±é¤§é°é騷¤èè±èèèè餤¤èéè§


èé è¤ 65 é§é¤°é§è§èè 65 §






¤é

éè



¨¤ 34 °é


§°èé 94 · 15 éé° 65



§°è



¤é 15 é



°é 92 · 15 é±è 80 ¤èè 70 ·


°±±èè·°±é


65 é¨é觤°èè§è§°è餷¨¨





é

é¤



éèèé餧éé


è°èè·ééèéèèèè·±é


èè褷


觧觰¤éèé¨è¤§èéèèé¨éééè°


¤ééèééèé°±èéèéé±°±è§é


¤é餧èéééè§éè°éèèè¤è觱è§


é觰é¤èè觷è°èéè§





è



èèèè§


éèé°é¨¤è¤éèè¤é¨é


ééè°¤è


èè°é


¤ 10 é



*èèè·éIDDingXiangYiShengè°èèéè·èè




·

·



é

±±¤§é±ééé§


§èè

èé§


éé

è·è fanhongyan@dxy.cn



è


[1] Islami F, et al., (2019). A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma. Int J Cancer, 10.1002/ijc.32220

[2]Romanovsky A A, Almeida M C, Garami A, et al. The transient receptor potential vanilloid-1 channel in thermoregulation: a thermosensor it is not[J]. Pharmacological reviews, 2009, 61(3): 228-261.

[3]Sengupta J N. Esophageal sensory physiology[J]. GI Motility online, 2006.

[4]Loomis D, Guyton K Z, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages[J]. Lancet Oncology, 2016, 17(7): 877.


· ·

base

èè·¨°¤éèè°è





¤

é

éè¨



°è±°¨±

°é é··

上一篇: 在线求一个《NANA》真人版选角,能超越中岛美嘉的那种
下一篇: 《乘风破浪的姐姐》:真人秀是今天的现实主义